SZCZECINECKIE FORUM POMOCY
Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

CHCę POMóC FINANSOWO! - Fundusz "Tratwa" Szczecinek dla uzdolnionej młodzi

Mariusz - 2015-07-15, 14:16
Temat postu: Fundusz "Tratwa" Szczecinek dla uzdolnionej młodzi


Fundusz Tratwa Szczecinek informuje, że Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza nabór uczestników do programu stypendialnego Agrafka 2015/2016. Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne) gimnazjalnej, licealnej i studentów z małych miejscowości.

"Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), pomysł na własny rozwój oraz sytuacja materialna kandydatów.
W ramach programu nie będą wspierane osoby osiągające sukcesy w sporcie bądź uzdolnione muzycznie.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM
Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2015 do czerwca 2016 w wysokości 300 zł miesięcznie na osobę.
Stypendium może być przeznaczone między innymi na: - opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, - opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych, - zakup podręczników i pomocy naukowych, - zakup materiałów do twórczości artystycznej.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.

Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
- udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
- sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym),
- pomysł na rozwój osobisty.

Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości

WYMAGANE DOKUMENTY
Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego.
Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.
Potwierdzenie średniej ocen za ostatni rok szkolny/akademicki
Wypełniony komputerowo, podpisany wniosek (do pobrania na stronie www.fl.szczecinek.pl wraz z regulaminem) należy dostarczyć osobiście do biura Funduszu Tratwa Szczecinek- nominatora przy ul. Wiejskiej 4 w Szczecinku w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik:
Regulamin169.52KB

Wniosek1016.5KB
"

Źródło info: UM Szczecinek

andrzej.steffen - 2015-09-24, 16:54
Temat postu: Stypendia Burmistrza
Przypominamy, że 15 października mija termin składania wniosków o stypendium burmistrza. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 14 września 2009 roku Burmistrz Szczecinka corocznie przyznaje 18 stypendiów szczecineckim uczniom, studentom i sportowcom za wybitne wyniki w nauce i sukcesy sportowe.

Poniżej podajemy szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania.

I. STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ COROCZNIE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

1) 4 stypendia uczniom szkół podstawowych,

2) 6 stypendiów uczniom gimnazjów,

3) 2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych,

4) 2 stypendia uczniom szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego,

5) 2 stypendia sportowcom - uczniom jednej ze szkół wymienionych w pkt. 1-4 powyżej, za wybitne osiągnięcia sportowe,

6) 2 stypendia studentom.

II. WNIOSKI O STYPENDIUM MOGĄ SKŁADAĆ:

1) dyrektorzy szkół z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez:

a) dyrektora szkoły podstawowej nie może przekroczyć liczby 4,

b) dyrektora gimnazjum nie może przekroczyć liczby 6,

c) dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nie może przekroczyć liczby 2,

d) dyrektora szkoły artystycznej nie może przekroczyć liczby 3,

2) kluby sportowe mające siedzibę w Szczecinku z zastrzeżeniem, że liczba wniosków składanych przez jeden klub nie może przekroczyć liczby 2,

3) studenci.

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. W przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych:

a) pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia, podpisany przez dyrektora i poświadczony odpowiednimi dokumentami,

b) kserokopia świadectwa za ostatni rok szkolny,

c) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

2. Wnioski o stypendia dla uczniów – sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać:

a) dokumenty uzasadniające wniosek,

b) kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,

c) opinię Rady Trenerów powołanej przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

3. Studenci:

a) podanie o stypendium,

b) zaświadczenie z uczelni o uzyskanych (średnich) wynikach za dany rok akademicki,

c) zaświadczenie o wpisie na następny semestr,

d) kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez uczelnię,

e) inne dokumenty uzasadniające wniosek.

IV. OPŁATY: Nie pobiera się.

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Interesanta – parter.

VI. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Do 15 października. W przypadku, gdy w terminie do 15 października nie wpłynie żaden wniosek w danej kategorii, o której mowa w sekcji I, ustala się drugi termin składania wniosków w tej kategorii do 30 listopada.

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Biuro Rady Miasta, pok. nr 28, tel. 94 37 141 44.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie przysługuje.

IX. UWAGI:

1. Wysokość stypendium ustala i przyznaje Burmistrz Miasta Szczecinek, po uzyskaniu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szczecinek. 2. Wnioski niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane.

inf. Tomasz Czuk

andrzej.steffen - 2015-10-06, 17:37
Temat postu: Stypendia Starosty
"STYPENDIUM STAROSTY SZCZECINECKIEGO
O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2014/2015 przekroczyła 4,6.
Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumentu:
- zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki,
- urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego,
- dokumenty uzasadniające wniosek.
Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji).

NAGRODA STAROSTY SZCZECINECKIEGO
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci będący mieszkańcami naszego Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu mogą ubiegać się o przyznanie NAGRODY STAROSTY SZCZECINECKIEGO.
Zgodnie z regulaminem nagroda przysługuje w szczególności:
- laureatom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
- zwycięzcom ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych,
- studentom i uczniom, których osiągnięcia naukowe bądź artystyczne znalazły powszechne uznanie i przyczyniły się do skuteczniejszej promocji Powiatu Szczecineckiego,
- sportowcom, którzy odnieśli sukcesy w zawodach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.
Nagroda jest świadczeniem jednorazowym, jej wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu.

Wniosek o przyznanie nagrody składają:
- dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie, których dotyczy wniosek,
- kluby sportowy, w których trenują sportowcy, których dotyczy wniosek
- studenci.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie. Jest on rozpatrywany w porozumieniu z szkołami lub uczelniami, do których uczęszczaj uczniowie lub studenci. W przypadku wniosków o nagrodę za osiągnięcia sportowe - po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, w którym dany kandydat trenuje. O rozpatrzeniu wniosku o nagrodę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Termin składania wniosków do 14 października 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego.
Na wszelkie ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu szczecineckiego Starostwa. Zapraszamy do kontaktu osobistego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, pok. nr 11 lub telefonicznie, pod nr 94 37 292 36."

Źródło info:www.powiat.szczecinek.pl

andrzej.steffen - 2015-12-02, 17:32
Temat postu: Stypendia Starosty przyznane
Zarząd Powiatu Szczecineckiego zdecydował o przyznaniu stypendiów oraz nagród Starosty Szczecineckiego na jednym z listopadowych posiedzeń. Zdecydowano wówczas, iż stypendium trafi w tym roku szkolnym do następujących uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
- Kacper Donat z Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku,
- Marek Perłowski z Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku,
- Kora Nowakowska ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku.

Stypendium trafiło także do jednej studentki, który zdaniem członków Zarządu Powiatu najbardziej zasłużyła na przyznanie tego wyróżnienia. Wybór padł na Panią Teresę Otulak - studentkę Akademii Sztuki w Szczecinie. Tegoroczna stypendystka studiuje na kierunku: grafika i osiągnęła średnią ocen 5,00.

Tegoroczne nagrody Starosty Szczecineckiego trafiły do:
- Eryk Pastuszaka z Uczniowskiego Klubu Sportowy VICTORIA,
- Filipa Weckwerta z Ludowego Klubu Kajakowy HUBERTUS w Białym Borze,
- Piotra Jaroszewski ze szczecineckiego klubu Berserkers Team,
- Rafał Szypulski z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo Borne Sulinowo.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostało także jedno, które zdaniem członków Zarządu Powiatu zasłużyło na przyznanie nagrody Starosty w dziedzinie kultury. Wybór padł na studentkę Akademii Sztuki w Szczecinie, panią Aleksandrę Zielińską.

andrzej.steffen - 2015-12-11, 15:55
Temat postu: Stypendia Burmistrza przyznane
W tym roku wyjątkowo późno, bo dopiero 10 grudnia, odbyła się w szczecineckim ratuszu uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Szczecinka przyznawanych za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Na spotkaniu z wyróżnioną młodzieżą, Burmistrz Szczecinka, Jerzy Hardie-Douglas, wręczył ufundowane przez Radę Miasta stypendia.

Spośród kilkudziesięciu uczniów zgłoszonych do tej prestiżowej nagrody oraz licznej grupy studentów i sportowców Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta wytypowała 18 osób, które otrzymają w tym roku szkolnym stypendium burmistrza.

Stypendia Burmistrza Szczecinka za bardzo dobre wyniki w nauce i rywalizacji sportowej w obecnym kształcie prawnym przyznawane są od 2009 roku (ostatnia zmiana pochodzi 10 listopada 2011). Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Szczecinka Regulaminem, Burmistrz - na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki RM - przyznaje w ciągu roku szkolnego 18 stypendiów w następujących kategoriach:

1. szkoły podstawowe – 4,

2. gimnazja – 6

3. szkoły ponadgimnazjalne – 2

4. szkoły artystyczne, dla których organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2

5. sport – 2

6. stypendia dla studentów – 2

Świadczenia dla uczniów i sportowców wypłacane są przez 10 miesięcy, dla studentów przez okres 9 miesięcy od października do czerwca. W tym roku stypendia za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali:

Szkoły podstawowe:

1. Jakub Karwacki-Rój STO w Szczecinku

2. Jan Muraszow SP 1 w Szczecinku

3. Zuzanna Nowak SP 7 w Szczecinku

4. Jacek Dobiański STO w Szczecinku

Gimnazja: 1. Maciej Szewczyk Gimnazjum nr 1

2. Michał Kotschy STO Społeczne Gimnazjum

3. Kacper Tytus Litwin STO Społeczne Gimnazjum

4. Karol Czeszczewik Gimnazjum przy Prywatnym LO

5. Adam Maskalaniec Gimnazjum przy Prywatnym LO

6. Antoni Bolesław Małecki STO Społeczne Gimnazjum

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Adrianna Piorun, Zespół Szkół nr 1 im. KEN

2. Błażej Jankowski, I LO im. Ks. Elżbiety

Studenci:

1. Adam Rosiński, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie

2. Mateusz Owsiak, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Uczniowie szkół artystycznych:

1. Mateusz Markiewicz, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Szczecinku

2. Antoni Orłowski, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Szczecinku .

Uczniowie- sportowcy

1. Małgorzata Szabałowska, Miejski Klub Lekkoatletyczny w Szczecinku

2. Bartłomiej Mienciuk, Klub Sportów Walki w Szczecinku.

Kwota, jaką miasto wyasygnuje na tegoroczne stypendia dla uzdolnionej młodzieży: 38.460,-złotych. Wysokość świadczenia: szkoły podstawowe: 165,- zł miesięcznie, gimnazja:195,-zł miesięcznie szkoły ponadgimnazjalne, artystyczne oraz sportowcy: 240,- zł miesięcznie studenci: 320,-zł.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group