Fundacja „Miłosierdzie i Wiedza” decyzją Zarządu Fundacji - uchwała 05/2012 z dnia 14.06.2012 roku - przystąpiła do Zachodniopomorskiej Sieci Organizacji Wspierających "KOMPAS", która tworzona jest w ramach projektu:

 „Zachodniopomorskie w Sieci – współpraca NGOs szansą na rozwój regionu”
przedsięwzięcia realizowanego od lipca 2011 r. przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem Projektu – Województwem Zachodniopomorskim.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 Cele szczegółowe projektu:

Podniesienie poziomu aktywności działaczy sektora pozarządowego
Zwiększenie poziomu wiedzy zachodniopomorskich organizacji w zakresie tworzenia i wzmacniania metod współpracy
z administracją publiczną.

Wzrost świadomości przedstawicieli JST i NGOs z terenu województwa na temat roli pełnomocników ds. NGOs w budowaniu wzajemnej współpracy
Wzmocnienie zasobów ludzkich organizacji członkowskich nowotworzonej Sieci
Wzrost znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym województwa
Utworzenie Sieci organizacji wspierających III sektor w woj. zachodniopomorskim
Projekt kierowany jest do 84 przedstawicieli organizacji pozarządowych – infrastrukturalnych, 30 osób z pozostałych NGOs
oraz 80 osób z administracji publicznej.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje całe województwo - 1 organizacja w każdym z 21 powiatów.
Przedsięwzięcie realizowane będzie od lipca 2011 roku do lipca 2013 roku.

Planowane działania projektowe:

1. Tworzenie Sieci poprzez poszukiwanie organizacji członkowskich w oparciu
o ustalone we wniosku kryteria.

2. Tworzenie regulacji wewnętrznych Sieci; opracowanie strategii działania, analiza potrzeb organizacji członkowskich, tworzenie standardów pracy; spotkania z udziałem przedstawicieli władz członków Sieci.
3. Akcje zewnętrzne organizowane przez Sieć (współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz lokalnymi samorządami):
Wzmacnianie udziału przedstawicieli III sektora w ciałach doradczych
i konsultacyjnych szczebla lokalnego i regionalnego.

Badanie poziomu aktywności pełnomocników ds. NGOs poprzez badania ankietowe na szczeblach: gminnym, powiatowym
i wojewódzkim.

Aktualizacja ogólnowojewódzkiej bazy danych o organizacjach pozarządowych, uwspólnienie, zamieszczanie na stronach WWW Urzędu Marszałkowskiego.
4. Wzmacnianie członków Sieci:
działania edukacyjno-szkoleniowe dla członków z tematyki, m.in.: dialogu obywatelskiego, współpracy z samorządem, zarządzania organizacją, oraz innej, merytorycznie związanej z usługami wspierającymi na rzecz innych NGOs,
wizyta studyjna dla członków w celu zapoznania się z dobrymi praktykami
w zakresie współpracy JST-NGOs i funkcjonowania dialogu społecznego,

prowadzenie badań w 21 powiatach, dotyczących strategii funkcjonowania
i rozwoju organizacji wspierających.

5. Spotkania zarządzające członków Sieci.

 Najważniejsze rezultaty:

*Stworzenie Sieci organizacji wspierających III sektor w województwie.
*Opracowanie standardów działania Sieci.
*Wzmocnienie potencjału członków Sieci.
*Stworzenie platformy do wymiany myśli i koncepcji nt. rozwoju III sektora
w woj. Zachodniopomorskim.

*Zapewnienie/zwiększenie wpływu środowiska NGOs na kształtowanie zasad współpracy JST-NGOs
w województwie/powiatach/gminach.

*Przeprowadzenie badań i opracowanie raportu z zakresu działalności pełnomocników ds. NGOs.
*
Zaktualizowanie bazy danych zachodniopomorskich NGOs.Copyright © Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza" w Szczecinku