PORTAL
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJĘĆ
                             UŻYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                    DOWNLOAD

SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

 

Forum Fundacji "Miłosierdzie i Wiedza"
i Dobrodziejów ze Szczecinka.
Anonse o różnych formach pomocy.
Marzenia.Praca.Hobby!

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj
POWSTRZYMAJ PIJAKA ZA KIEROWNICĄ!
 Ogłoszenie 

Gościcie na stronach naszej FUNDACJI "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA".

Te właśnie atrybuty Człowieczeństwa uznaliśmy za najważniejsze: Miłosierdzie /SERCE/ i Wiedzę /UMYSŁ/.

Niosąc pomoc ludziom w potrzebie ze Szczecinka /i nie tylko!/ wdrażamy w życie poniższe projekty pomocowe:

*. "KLUB WSPARCIA" - w naszej siedzibie prowadzimy od 2007 roku "Klub Wsparcia Koleżeńskiego"- finansowany przez pierwsze dwa lata ze środków unijnych, w ramach większego projektu, realizowanego na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego, pn. "Praca w posagu" - miejsce spotkań społeczników z osobami ubogimi, bezrobotnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym - poszukującymi porady jaką i gdzie można by znaleźć pomoc w rozwiązaniu ich rozlicznych problemów. W kolejnych latach realizujemy powyższe dzieło już własnym sumptem, dzięki m.in. dotacjom z Urzędu Miasta Szczecinka.
Naszym zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz osób oraz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poprzez zorganizowanie i prowadzenie profesjonalnej pomocy informacyjnej i edukacyjnej oraz kontynuację prowadzenia grupy środowiskowego wsparcia, czyli KW - w którym to miejscu nieodpłatnie świadczymy pomoc osobom potrzebującym poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami służącymi pomocą przy pisaniu podać, CV, listów motywacyjnych, czy pomagającymi poczynić pierwsze kroki w obsłudze komputera lub - surfować w Internecie.
Polega to na udostępnianiu przez 6 godzin dziennie - od 12.00 do 18.00 - 4 razy w tygodniu (od wtorku do piątku) naszej sali na potrzeby spotkać osób poszukujących pomocy z ludźmi o w/w umiejętnościach.
Obok tego pomagamy naszym petentom w pozyskaniu potrzebnej im wiedzy poprzez umożliwienie im kontaktu z fachowcami z terenu całej Polski - za pośrednictwem Internetu.
* Poddziałania w ramach "KW":
- "SZCZECINECKI TELEFON MIŁOSIERDZIA": 697-755-214 - swoisty telefoniczno - internetowy bank informacji o szczodrości dobrodziejów - ofiarujących pomoc rzeczową lub w formie bezpłatnych usług osobom w potrzebie.
Pod tym numerem można dowiadywać się o używany sprzęt AGD,RTV, rehabilitacyjny lub meble do oddania za darmo, jak również zgłaszać swoje prośby i zapotrzebowania. (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach : 10.00 -18.00)

- "SZCZECINECKIE FORUM POMOCY": www.dobrodzieje.org - na którym to forum osoby chcące pomóc drugiemu człowiekowi, jak i poszukujące pomocy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia i informacje.
Można tutaj znaleźć wiadomości o różnych formach pomocy, ofertach pracy zamieszczanych w Internecie oraz samym zamieszczać informacje o swoich marzeniach i bolączkach, obok tego - anonse o kwalifikacjach i poszukiwaniu pracy, a wreszcie opisywać swoje pasje i zainteresowania.

2. PUNKT INFORMACYJNY RADY PROGRAMOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SZCZECINKA
której jesteśmy współtwórcami i członkami Prezydium - miejsce wymiany informacji i doświadczeń oraz poszukiwania obszarów wspólnych działań przez ngos z naszego miasta i powiatu szczecineckiego - mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku, ul. W.Bartoszewskiego (dawna: 9 Maja) 12/12 - w siedzibie Fundacji / w godzinach: 12.00-18.00, od wtorku do piątku / oraz pod adresem naszego portalu:
www.organizacjeszczecinek.pl
Udzielamy tutaj przedstawicielom lokalnych NGOs oraz osobom zainteresowanym utworzeniem organizacji pozarządowej, czy podmiotu ES, informacji o aktualnych szkoleniach, konkursach, inicjatywach, czy ważnych sprawach dotyczących NGOs - z jednej strony, a z drugiej - informujemy lokalne środowisko o działaniach NGOs powiatu szczecineckiego.
Współuczestniczymy również w organizowaniu szkoleń i kursów, czy spotkań informacyjno - integracyjnych dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY, JAK I OSOBY - PRAWNE CZY PRYWATNE - CHCĄCE WESPRZEĆ MERYTORYCZNIE, SPRZĘTOWO, ITP DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ FUNDACJI ZAPRASZAMY DO NASZEJ SIEDZIBY W SZCZECINKU, PRZY ULICY W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12 (DRUGIE PIĘTRO, POKóJ 12) OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00-18.00

TYM, KTóRZY ZECHCIELIBY WESPRZEĆ NAS FINANSOWO - POPRZEZ WPŁATY NA KONTO BANKOWE - PODAJEMY NASZE DANE ADRESOWE, NR KRS, REGON ORAZ NAZWĘ BANKU, W KTóRYM POSIADAMY KONTO ORAZ JEGO NUMER:
FUNDACJA "MIŁOSIERDZIE I WIEDZA",
UL.W. BARTOSZEWSKIEGO (DAWNA: 9-GO MAJA) 12/12,
78-401 SZCZECINEK 3
KRS:0000238111,
NIP: 6731787762,
REGON: 320077302

Nasz Bank: BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY,
PLAC SOWIŃSKIEGO 2, 78-400 SZCZECINEK
KONTO NR: 36 8566 1042 0500 6557 5004 0001
Z DOPISKIEM " NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE"

ADRES NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ:
dobrodzieje.org
KONTAKT Z NAMI:
TEL.:697 755 214
E-MAIL: fundacja_miw@o2.pl


Poprzedni temat :: Następny temat
Przesunięty przez: Mariusz
2015-01-03, 18:43
Kasa dla pozarządowców
Autor Wiadomość

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-01-12, 15:20   Konkursy ofert dla NGOs z miasta Szczecinka [Cytuj]


Na stronie UM Szczecinek
Cytat:
Burmistrz Miasta Szczecinek podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.:

1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

d) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

2. Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia, w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) ochrona i promocja zdrowia,

b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

c) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2015 roku wynosi 40 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 70% kosztów realizacji projektu.

2. Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2015 roku wynosi 80 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów realizacji projektu.

3. Koszt do pokrycia z wkładu osobowego oferenta nie może być większy niż wysokość środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

II. Warunki i zasady składania ofert

1. Zadania, które są przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 9 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

III. Termin składania ofert

1. Składanie ofert na realizację zadania następuje do 29 stycznia 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania „Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych” lub „Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne, rzetelność i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7. Środki na realizację poszczególnych zadań konkursowych, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły: Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych w roku 2013 - 40 000 zł, w 2014 - 40 000 złotych.

Projekty pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz dotyczące promocji zdrowia: 2013 r. - 60 000 zł, 2014 r. - 70 000 złotych.

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 123, tel. 94 37 141 53.


formularz_oferta__2.doc
Załącznik: Formularz 109.5KB
Pobierz Plik ściągnięto 540 raz(y) 109,5 KB

_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2015-02-03, 16:53    [Cytuj]

Starostwo Powiatowe zaprasza na spotkanie informacyjne ws. otwartego konkursu ofert dla NGOs
"Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, działające w organizacjach pozarządowych na spotkanie informacyjne, poświęcone tematyce pozyskania środków finansowych na działalność organizacji. Odbędzie sie ono 04 lutego 2015 r., o godz. 10:00, w sali nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku, przy ul. 28 Lutego 16. Tematyka spotkania została podzielona na trzy bloki tematyczne...


I blok
Najważniejsze aspekty otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2015:

- wysokość środków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert w 2015 r.
- rodzaje zadań termin i warunki realizacji zadania,
- termin i warunki składania ofert,
- przeznaczenie dotacji - katalog wydatków,
- progi procentowe dotacji - wysokość przyznanej dotacji,
- załączniki do oferty.

Zasady wypełniania formularza ofert z omówieniem najczęściej popełnianych błędów.
Umowa na realizację zadania publicznego – najważniejsze aspekty.
Rozliczenie zadania publicznego:
- termin złożenia sprawozdania z realizacji zadania,
- rozliczenie kosztów związanych z realizacją zadania,
- wymagane załączniki.

Małe granty.
Zmiany przepisów dotyczących organizacji pozarządowych:

II blok
- zmiany w zakresie ustawy o zbiórkach publicznych,
- zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- zmiany w zakresie ustawy o rachunkowości i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Prawo o stowarzyszeniach - projekt ustawy przedstawiony przez Prezydenta RP.
Planowane zmiany w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta szkoleniowa i doradcza Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu
Zakres usług Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku.
ES Fundusz - preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomi społecznej.
Dotacje dla organizacji pozarządowych z innych źródeł – konkursy na rok 2015.

III blok
Wzór oferty realizacji zadania publicznego to najczęściej spotykany wniosek o dofinansowanie, z którym zmierzyć się muszą organizacje pozarządowe, gdy odpowiadają na otwarty konkurs lub zgłaszają tzw. małą dotację, dlatego też wiedza na temat poprawności jej wypełniana jak i oczekiwań administracji publicznej w tym zakresie, może znacznie ułatwić pozyskanie środków na działania NGO.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 94 372 92 50.

Serdecznie zapraszamy!

Ponadto informuję, że do 11 lutego br. można składać oferty konkursowe w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 r.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:


http://powiatszczecinecki.bip.net.pl/?a=5686
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2015-02-03, 16:54, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2015-02-08, 15:23   Konkurs dla NGO rozstrzygnięty [Cytuj]

Konkurs dla NGO rozstrzygnięty


Burmistrz Miasta zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 3/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych przez organizacje, prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – 40 000 zł

- Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej – „XVII Letni Kurs Pianistyczny” – 18 500 zł

- Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „XVIII Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych” – 8 000 zł

- Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – „Dziedzictwo kulturowe – poznajemy, migamy, promujemy” – 4 100 zł

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska – „IX Rajd Niepodległości” – 650 zł

- „Wycieczka13 GZ „Czarne Łaziki” do Oceanarium i Muzeum Morskiego w Stralsundzie” – 2 600 zł

– „XXVI Hufcowy Rajd Jesienny I znów jesteśmy razem” – 850 zł

– „Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 900 zł

– „XXV Rajd Ekologiczny” – 800 zł –

„XIX Rajd Andrzejkowo - Katarzynkowy” – 600 zł

- Stowarzyszenie „Atut” – „XII Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych” – 3 000 zł

Źródło i więcej informacji: UM Szczecinek
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2015-02-08, 15:26, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM]
 
 

MIREK GDołączył: 02 Sty 2014
Posty: 188

Wysłany: 2015-02-11, 12:48   Fundacja Kronenberga [Cytuj]

2-25.03.15r: Termin składania wniosków o dotacje do Fundacji Kronenberga


Fundacja Kronenberga zaprasza do składania wniosków o dotacje...
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA
Innowacje w edukacji
Edukacja ekonomiczna
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
II. ROZWÓJ LOKALNY
Priorytety opieki zdrowotnej
Polityka społeczna
Nauka przedsiębiorczości
Finansujemy, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.:
warsztaty,
szkolenia,
konkursy i olimpiady
Udzielamy dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refundujemy poniesionych wcześniej kosztów.

O dotacje mogą wnioskować:
fundacje,
stowarzyszenia,
szkoły,
domy kultury,
biblioteki,
jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.
Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.
Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Najbliższe terminy składania wniosków:
- od 2 marca do 27 marca 2015 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach
27 maja 2015 r.
- od 7 września do 2 października 2015 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach
25 listopada 2015 r.

W powyższym terminie będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.
"

DOTACJE, REGULAMIN
WNIOSKI, TERMINY
SPRAWOZDANIA, KONTROLE WYKORZYSTANIA DOTACJI

Źródło i więcej informacji: Fundacja Kronenberga
Ostatnio zmieniony przez MIREK G 2015-02-11, 12:49, w całości zmieniany 1 raz  
[Profil] [PM]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

  Wysłany: 2015-03-04, 18:07   Czy darowizna może zastąpić opłatę? [Cytuj]

Od wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe mogą prowadzić sprzedaż w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego. Czasem jednak organizacja nie wie, że może prowadzić taką działalność i w różny sposób próbuje „sprzedać” swoje usługi. Nie zawsze legalnie.

Cytat:
PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Witam. W naszym klubie chcemy rozpocząć prowadzenie różnych zajęć sportowych. Czy możemy się umawiać z rodzicami dzieci, które będą korzystać z zajęć, że opłata za zajęcia będzie darowizną wpłaconą na nasze konto? Nie chcemy prowadzić działalności gospodarczej.Odpowiedź doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego (art. 888) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Mówiąc prościej, z darowizną mamy do czynienia wtedy, gdy dajemy coś innym (coś, co jest naszą własnością), nie oczekując niczego w zamian.

Organizacja pozarządowa (w tym klub sportowy) może przyjmować darowizny. Warto na marginesie przypomnieć, że jeśli jej cele statutowe mieszczą się w 33 sferach zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4) i darowizna jest przekazana w formie przelewu, darczyńca może nawet odliczyć sobie darowaną kwotę od podstawy opodatkowania, dzięki czemu zapłaci mniejszy podatek dochodowy.

Nie jest jednak darowizną opłata za udział w zajęciach organizowanych przez klub. Chyba że wpłata jest naprawdę dobrowolna, a uczestnik może wziąć udział w zajęciach także wtedy, gdy nie wpłacił darowizny.

Co zrobić, aby móc jednak przyjmować opłaty od uczestników zajęć? Uruchomić sprzedaż.

Sprzedaż usługi
Organizacje pozarządowe mogą sprzedawać swoje produkty lub usługi. Jest to jedna z możliwych form pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności statutowej. Potrzebują do tego stosowanych zapisów w statucie (lub w odrębnej uchwale) i ewentualnie rejestracji w odpowiednim rejestrze. Sprzedaż może być prowadzona w dwóch formach: jako odpłatna działalność pożytku publicznego lub jako działalność gospodarcza.

Jeżeli organizacja nie chce z jakichś powodów prowadzić działalności gospodarczej, może zdecydować się na odpłatną działalność pożytku publicznego. Prowadzenie działalności odpłatnej nie wyklucza ubiegania się o dotacje na dany projekt czy działanie, a wręcz może pomóc zdobyć środki na wkład własny do tego projektu.

Więcej o działalności odpłatnej: Działalność odpłatna – co to za sprzedaż?

Odpowiadając na pytanie
Organizacja nie może warunkować udziału w zajęciach w klubie wpłatą darowizny. Ale może pobierać opłaty i wystawić uczestnikom rachunek/fakturę w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (jednak najpierw trzeba sprawdzić zapisy w statucie i ewentualnie przeprowadzić stosowne zmiany, także w księgowości


Źródło i więcej info: wiadomosci.ngo.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-03-11, 17:55   Ważne terminy dla NGO - do końca marca 2015 [Cytuj]

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji. Najczęściej robi to osoba z księgowości, jednak w małych organizacjach można spróbować zrobić to samodzielnie. Podpowiadamy krok po kroku, jak się za to zabrać.

CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku, jednak muszą one wykazać to m.in. właśnie za pomocą tego formularza.

Przeczytaj także: Najczęstsze błędy w CIT-8.

CIT-8 możesz sporządzić wypełniając formularz papierowy pobrany z urzędu skarbowego albo korzystając z elektronicznego aktywnego formularza pdf, udostępnianego przez Ministerstwo Finansów:
http://www.finanse.mf.gov...formularze/cit,**

możesz też skorzystać z przykładowo wypełnionego aktywnego formularza (formularz zawiera dane z przykładu omawianego w tekście. Uwaga! zapamiętaj plik z aktywnym drukiem CIT-8 na swoim komputerze - klikając na link prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję: zapisz element docelowy jako... - i dopiero wtedy go otwórz).

W wypełnianiu elektronicznego formularza aktywnego, dane powtarzane w dalszych częściach są automatycznie kopiowane do właściwych pól, oraz automatycznie wyliczane są pola, które w naszym przykładzie wskazane są jako miejsca, w które należy wpisać wynik opisanego działania.

Wypełniamy

Wypełnianie formularza CIT-8 zaczyna się od określenia miejsca (poprzez wskazanie właściwego dla organizacji urzędu skarbowego) i celu składania zeznania. Następnie należy podać dane („Dane podatnika”) organizacji i wskazać okres , za który sporządzane jest sprawozdanie (rok podatkowy). W większości przypadków jest to ubiegły rok kalendarzowy.

W kolejnych częściach należy też podać informacje o danych dodatkowych: zarówno w polu 20., jak i 21. należy zaznaczyć odpowiedź NIE. Kolejnym krokiem jest podanie informacji o składanych załącznikach. Jeśli organizacja wykazała, że ma dochód, to obowiązkowym załącznikiem jest CIT-8/0 – więc w pole 24. wpisuje się 1. Jeśli organizacja otrzymała darowizny, składa odpowiedni załącznik i wypełnia pole 25. CIT-D wpisując 1. W aktywnym formularzu włącza się wówczas odpowiedni załącznik.

Następne części formularza dotyczą przychodów, kosztów oraz obliczenia podatku dochodowego"
- na stronie wiadomosci.ngo.pl

Więcej informacji: poradnik.ngo.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-03-17, 14:52   Konkurs: "OTWARTA CYBERPRZESTRZEŃ 2015" [Cytuj]Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni organizuje konkurs pt. „Otwarta Cyberprzestrzeń 2015”,

mający na celu nagrodzenie działań na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością oraz działań przeciwdziałających wykluczeniu tych osób. Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 marca 2015 r

Zgłoszenia kandydatów odbywają się w 5 kategoriach:

1. Nagroda za szczególny wkład w dostępność Internetu;

2. Nagroda za szczególny wkład w dostępność mediów i multimediów;

3. Nagroda za szczególny wkład w dostępność sprzętu i oprogramowania;

4. Nagroda za szczególny wkład w dostępność usług elektronicznych;

5. Nagroda specjalna za całokształt działań na rzecz dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Każda osoba lub podmiot może nominować kandydata do nagrody w każdej z kategorii korzystając

z specjalnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem:

http://goo.gl/forms/utVHwy92OY

Jeżeli uważają Państwo, że Wasze działania przyczyniają się do włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://www.fdc.org.pl/gal...4-2015.doc.docx

Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 marca br.

Wyniki ogłoszone zostaną do dnia 24 kwietnia br. na stronie FDC, www.fdc.org.pl.

Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora i zaproszeni na uroczystą Galę wręczenia nagród „Otwarta Cyberprzestrzeń”, która odbędzie się 21 maja 2015, w dniu Global Accessibility Awareness Day w Warszawie. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w połączeniu z konferencją poświęconą dostępności, targami usług dostępnościowych oraz warsztatami tematycznymi.

Informacja o przyznaniu tytułu wraz ze statuetką będzie także szeroko promowana zarówno przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, jak i organizacje członkowskie.

Gorąco zapraszamy do zgłaszania inicjatyw wartych wyróżnienia i ich popularyzowania!”

Źródło info:
www.fdc.org.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-03-17, 15:00   Start IV edycji konkursu grantowego Razem możemy więcej [Cytuj]Fundacja „Dbam o Zdrowie” już po raz czwarty wesprze grantami organizacje pozarządowe. Poprzez finansowe wsparcie działań innych fundacji i stowarzyszeń w zakresie pomocy na zakup leków i środków medycznych, Fundacja Dbam o Zdrowie chce uświadomić i niwelować ogromny problem społeczny, jakim jest niewykupywanie leków przez Polaków. Pula środków w tej edycji konkursu wynosi aż 1,7 miliona złotych! Termin składania wniosków: 10 kwietnia 2015 r…

„Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! to najważniejszy z projektów Fundacji „Dbam o Zdrowie”. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między osobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

[…]Granty
Pula środków przewidzianych na granty: 1.700.000,00 zł Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: 10.04.2015 r. (decyduje data wpływu do Fundacji)

Wszystkie pozostałe informacje o konkursie, sposobach aplikacji oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie konkursu

Koordynator konkursu:
Gabriela Kwestarz-Biczysko, tel. 042 200 78 91, 691 949 690

e-mail: gabriela_kwestarz-biczysko@fundacjadoz.plŹródło info: wiadomosci.ngo.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-03-17, 15:14   Wyniki konkursu FIO 2015 ogłoszone [Cytuj]Departament Pożytku Publicznego poinformował, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2015 (Priorytet 2, 3, 4 kierunek działania 1). Odwołania można składać do 19 marca 2015.

W przypadku, gdy oferentowi przysługuje możliwość odwołania, można:
1) złożyć je osobiście w Instytucji Zarządzającej
lub
2) wysłać priorytetową przesyłką pocztową na adres Departamentu Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

z dopiskiem: Odwołanie od oceny formalnej FIO 2015

Odwołanie (np. poprzez złożenie dodatkowych wyjaśnień) przysługuje we wszystkich przypadkach jeśli oferta została złożona przez Generator w terminie tj. do 21.01.2015 r. godziny 16:15."

Źródło: www.pozytek.gov.pl

FIO_2015_lista_formalna.pdf
Lista oceny formalnej FIO 2015
Pobierz Plik ściągnięto 582 raz(y) 5,32 MB

_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-04-24, 16:57   Od 9.04.15r kolejne „Mikrodotacje – Małe [Cytuj]Od 9 kwietnia br. został uruchomiony kolejny nabór do konkursu w ramach projektu „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”, którego operatorem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Głównym celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne…

Mikrodotacje można przeznaczyć na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów, tj. dotyczących wszystkich sfer działalności pożytku publicznego w ramach inicjatywy oddolnej oraz wsparcia rozwoju młodych organizacji. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów są młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5.000 zł. Drugi nabór zakończony zostanie 27 maja 2015 r.

Wszystkie informacje, formularz wniosku i regulamin konkursu grantowego dostępne są na stronie www.mikrodotacje-MIL.karrsa.pl

Źródło info: Marcin Wilk, UM Szczecinek
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-05-06, 15:31   Wyniki konkursu FIO w 2015r. [Cytuj]Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2015 r. (Priorytet 2,3,4 kierunek działania 1)...

Punktację ustalano dla każdego Priorytetu i okresu realizacji (ilości lat realizacji) oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 01 maja 2015 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Uwaga!
Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,
została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,
zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,
oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),
toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2016."

Źródło i więcej info: www.pozytek.gov.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-05-08, 14:12   Do 1.06 NBP prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych [Cytuj]W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Wnioskodawcy mogą składać propozycje przy pomocy formularza udostępnionego poniżej. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: edukacja@nbp.pl

Cytat:

Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP:

"upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego;
podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie,
w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz mechanizmów finansowych;
promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.

II. Podmioty, które mogą uczestniczyć w naborze inicjatyw edukacyjnych

W naborze inicjatyw edukacyjnych mogą uczestniczyć następujące podmioty prawa polskiego:

osoby prawne,
inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

W naborze nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.III. Zasady udzielania dofinansowań

Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
NBP dofinansowuje przede wszystkim:
koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów).
NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy.
NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
W formularzu „Szacunkowe koszty projektu" należy podać koszty w kwotach brutto.

IV. Procedura oceny inicjatyw w ramach naboru

Inicjatywy nie spełniające wymogów formalnych lub zawierające błędy nie są rozpatrywane. Wybór najlepszych propozycji zgłoszonych przez wnioskodawców dokonywany jest przez zespół ekspertów powołanych w ramach NBP, którzy biorą w szczególności pod uwagę:

zgodność celów działań przewidzianych w ramach złożonych propozycji z głównymi celami działalności edukacyjnej NBP,
spełnienie przez wnioskodawców wymogów formalnych i proceduralnych,
racjonalność kosztów przewidzianych we wnioskach.

NBP corocznie informuje wnioskodawców o wynikach naboru w terminie do 15 września. Inicjatywy pozytywnie zweryfikowane są kierowane do kolejnego etapu, w ramach którego uzupełnione wnioski będą poddawane następnie pogłębionej ewaluacji ex ante oraz opiniowane przez Radę ds. Edukacji Ekonomicznej przy Zarządzie NBP z udziałem zewnętrznych autorytetów w tej dziedzinie.

Decyzje NBP są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

Więcej informacji nt. naboru można uzyskać edukacja@nbp.pl


"
Źródło i więcej info:
www.nbportal.pl
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-05-12, 13:31   MSZ - „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicz [Cytuj]

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2015”. Oferty należy składać do 27 maja 2015.

"Celem zadania publicznego „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2015” jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji.

Priorytetowo traktowane będą działania mające na celu:

a. wzmacnianie więzi społecznych, w tym nawiązujących do wspólnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych;

b. rozwój współpracy w dziedzinie edukacji obywatelskiej i wymiaru samorządowego, zwłaszcza w kontekście Roku Samorządności w Polsce;

c. rozwój współpracy kulturalnej, skierowanej do twórców, odbiorców oraz teoretyków różnych obszarów kultury: teatru, filmu, sztuk wizualnych, muzyki, literatury itp.;

d. rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej, m.in. w dziedzinie historii;

e. promocję Polski za pośrednictwem tradycyjnych środków masowego przekazu oraz nowych mediów.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 1 170.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.
[...]

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Termin składania wniosków projektowych:

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

konkurs – „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2015”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 15.30. (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane."

Źródło i szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej MSZ: Konkurs
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-05-12, 14:12   Konkurs MSZ: "Wolontariat polska pomoc 2015" [Cytuj]Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania„Wolontariat polska pomoc 2015".

"Celem zadania będzie: wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

1 250 000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

3. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

być zarejestrowanym na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ, dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy oraz jego dwie kopie do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
przy składaniu więcej niż jednego wniosku, każdy wniosek należy włożyć do oddzielnej koperty,
UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Wolontariat polska pomoc 2015“ + numer projektu

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej do dnia 3 czerwca 2015 r. w godzinach od 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00.

Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 17 lipca 2015 r.

6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2015 roku i w 2014 roku zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Wolontariat polska pomoc 2014”, na realizację którego przeznaczyło 1 196 988,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych)."

Źródło info: MSZ
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 

MariuszDołączył: 24 Lip 2008
Posty: 1126
Skąd: Szczecinek

Wysłany: 2015-06-19, 12:56   Konkurs na prowadzenie Klubu Młodzieżowego w Szczecinku [Cytuj]Burmistrz Miasta Szczecinek działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Młodzieżowego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Cytat:
I. Forma zlecenia zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

2. Na realizację zadania od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 75 000 zł, z czego od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. kwotę 25 000 zł i od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. kwotę 50 000 zł.

II. Opis zadania

1. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego będącego placówką wsparcia dziennego powinno się odbywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), w tym szczególnie w zakresie:
a) posiadania odpowiedniej bazy lokalowej,
b) zatrudnionej kadry do realizacji zadania,
c) prowadzonej dokumentacji,
d) liczby młodzieży przebywającej jednocześnie w placówce oraz pod opieką jednego wychowawcy.

2. Klub Młodzieżowy ma być prowadzony w lokalu przy ul. Kosińskiego 19 w Szczecinku.

3. Adresatami zadania ma być w szczególności młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanii, zagrożona przemocą i wykluczeniem społecznym.

4. Klub Młodzieżowy powinien funkcjonować co najmniej 5 dni w tygodniu.

5. Klub Młodzieżowy powinien zapewniać opiekę dla minimum 15 osób w wieku 13-19 lat.

6. Obligatoryjne cele realizacji zadania:
a) wskazywanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
b) kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
c) rozwój i kształtowanie zainteresowań,
d) ograniczanie negatywnego wpływu środowiska na rozwój psychospołeczny młodzieży,
e) podniesienie wyników w nauce poprzez zajęcia edukacyjno-korekcyjne,
f) profilaktyka uzależnień, dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z korzystania ze środków psychoaktywnych i Internetu.

7. Fakultatywne cele realizacji zadania:
a) zorganizowanie wyjazdowych form wypoczynku młodzieży uczęszczającej do placówki,
b) zapewnienie działań terapeutycznych, psychoprofilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych.

III. Warunki i zasady składania ofert

1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,
d) załączą dokumenty wymienione w pkt. 5. 2. Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. W ofercie należy określić w szczególności:
a) dni tygodnia, w których ma być czynna placówka,
b) godziny, w których ma być czynna placówka w poszczególne dni tygodnia,
c) liczbę młodzieży mającej uczęszczać do placówki,
d) wykaz realizatorów zadania, wraz z określeniem ich zadań,
e) liczbę wolontariuszy, wraz z określeniem charakteru pracy.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych – dokument poświadczający osobowość prawną; w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
b) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,
c) statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
d) regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
e) kopie dokumentów potwierdzającymi kwalifikacje osób mających być zatrudnionych w placówce zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
f) informację o niezaleganiu w regulowaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

7. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

IV. Termin i miejsce składania ofert

1. Składanie ofert na realizację zadania następuje do 22 czerwca 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Klub Młodzieżowy” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

V. Zasady przyznawania dotacji

1. Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego, w tym zasoby rzeczowe i kadrowe, świadczenia wolontariuszy,
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów,
c) wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy, grupa docelowa, planowane rezultaty,
d) wartość merytoryczna programów profilaktycznych – programy rekomendowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii (http://www.kbpn.gov.pl), Ośrodek Rozwoju Edukacji (http://www.ore.edu.pl/) lub Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (http://www.parpa.pl),
e) doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem.

2. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

6. W poprzednich latach Miasto Szczecinek nie zlecało tego zadania organizacjom pozarządowym. Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Urząd Miasta Szczecinek – budynek B pok. 120, tel. 94 37 141 53


Źródło info: UM Szczecinek
_________________
Fundacja "Miłosierdzie i Wiedza", ul. W. Bartoszewskiego 12, Sp 11, 78-401 Szczecinek 3 (lokal nr 12, II piętro w Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku):
Serdecznie zapraszamy do Punktu Informacyjnego Rady NGO, czynnego od wtorku do piątku, w godz.: 12.00-18.00 (darmowy Internet, przydatne info dla i o ngos, a także pomoc w obsłudze komputera, pisaniu wniosków, podań, CV,... - także dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych).
Dane KRS: FUNDACJA MIŁOSIERDZIE I WIEDZA

[Profil] [PM] [E-mail] [WWW]
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
[ ODPOWIEDZ ]
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 SZCZECINECKIE FORUM POMOCY

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak